Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Informatiebijeenkomst omgevingsvisies op 16 januari
De omgevingsvisies voor het buitengebied en de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden zijn klaar. In deze visies staat welke richting de ruimtelijke ontwikkeling van Leusden op gaat tot 2030. Op dinsdag 16 januari 2018 presenteren de drie verantwoordelijke wethouders de visies aan de samenleving tijdens een informatiebijeenkomst om 20.00 uur in het gemeentehuis, Fokkerstraat 16. Inloop vanaf 19.30 uur. Beide visies zijn hieronder in te zien.
Lees meer
Gemeenteraad unaniem akkoord over toekomst van Leusden
De gemeenteraad heeft op 5 juli keuzes voor de toekomst van Leusden gemaakt. Leusden zet in op een beheerste groei van het aantal woningen na 2025, zo’n 50 woningen per jaar voor de eigen woningbehoefte. Over een periode van 15 jaar (2025-2040) betekent dat 750 extra woningen. Door de keuze voor behoud van het dorpse karakter en het stedelijk groen zal een aanzienlijk deel van deze woningen in het buitengebied landen.
Lees meer
Veel vragen over de regionale visie tijdens toelichting college
Op 14 juni jl. heeft het college haar voorstel voor de toekomst van Leusden gepresenteerd aan bewoners en raadsleden. Kern van het voorstel van het college is te kiezen voor beheerste groei na 2025. Veel vragen gingen over de verhouding tussen de gemeentelijke keuzes en de regionale ruimtelijke visie. Het college gaf aan dat besluiten van de gemeenteraad leidend zijn in het aantal woningen dat gebouwd wordt.
Lees meer
Toelichting college op raadsvoorstel op 14 juni in de Korf
Het college geeft een toelichting op het raadsvoorstel op 14 juni om 20.15 uur in de Korf, De Smidse 1. Meteen daarna kunt u reageren en vragen stellen aan de wethouders en de aanwezige raadsleden. De raad beslist; invloed op de raad uitoefenen is mogelijk op 14 juni en tijdens de informatieronde in het gemeentehuis op 22 juni om 19.30 uur.
Lees meer
Raadsvoorstel (met bijlagen) over de toekomst van Leusden
In het voorstel staat een aantal strategische keuzes voor de omgevingsvisies voor het stedelijk- en het buitengebied. Keuzes die uitnodigen tot meer dynamiek door meer ruimte te bieden aan ontwikkelingen die de ruimtelijke kwaliteit versterken. Rode draad in het voorstel is te kiezen voor een beheerste groei van Leusden na 2025 met circa 50 woningen per jaar.
Lees meer
Notitie met strategische keuzes
Als onderlegger voor het Raadsvoorstel is op basis van de brede maatschappelijke discussie een notitie opgesteld met de strategische keuzes, die het college aan de Raad wil voorleggen. Deze strategische keuzes heeft het college gebaseerd op de uitkomsten van de gesprekken die met de bewoners hebben plaatsgevonden tijdens bijeenkomsten in De Korf en Ons Gebouw, de internetdiscussie en interviews in de bus van Keppelmedia. U kunt dit document hier downloaden.
Lees meer
Uitkomsten gepresenteerd aan de Raad
De resultaten van de brede maatschappelijke discussie '2030 is nu!' en de omgevingsvisies stedelijk en landelijk gebied zijn op 16 mei jl. tijdens een openbare bijeenkomst gepresenteerd aan de gemeenteraad en andere belangstellenden. De brede maatschappelijke discussie is op drie manieren gevoerd. Op 11 (De Korf) en 13 april (Ons Gebouw) heeft een tweetal bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarnaast
Lees meer
Alle reacties van de bijeenkomsten op 11 en 13 april op internet
Vanaf heden kunt u een weergave vinden van alle reacties op internet die zijn gemaakt op de bijeenkomsten van 11 en 13 april jl. Vindt u dit overzicht iets te uitgebreid. Vanaf 19 mei staat een samenvatting van de hele maatschappelijke discussie op de website (zie volgend nieuwsbericht).
Lees meer
Internetdiscussie gesloten
Van 7 april tot en met 9 mei hebben de inwoners van Leusden via de website met elkaar gesproken over de toekomst van Leusden. In totaal hebben bijna 200 mensen meegedaan aan deze internetdiscussie en zijn bijna 400 schriftelijke reacties binnen gekomen. U kunt de resultaten van alle enquêtes nog bekijken op de site toekomstleusden.nl.
Lees meer
Terugkoppeling maatschappelijke discussie op 16 mei
De bijeenkomst voor de terugkoppeling van de uitkomsten van de raadpleging vindt op 16 mei plaats, 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Fokkerstraat 16. Naast de raadsleden is de samenleving welkom vanaf 19.45 uur, er staat een kopje koffie/thee klaar.
Lees meer
Doorstroming naar passende woning knelpunt in Leusden
Vooral mensen die kleiner willen wonen (kleinere woning, appartement) en voor starters op de woningmarkt wordt dit probleem gevoeld of men ziet het aankomen. Dit blijkt uit de vele gesprekken in de camper ‘2030 is nu’ en de twee bewonersavonden.
Lees meer
‘2030 is nu!’ camper sluit zaterdag 29 april af op sportpark
Na twee weken rondtouren in Leusden sluit de ‘2030 is nu camper’ morgen haar rondgang af op het sportpark van V.V. Roda. Ze hopen daar nog een extra groep jongeren te spreken in de leeftijd tussen 18 en 30 jaar oud.
Lees meer
Internetdiscussie loopt
Twee weken lang loopt de internetdiscussie over de toekomst van Leusden inmiddels. U kunt een enquête invullen, maar ook reageren in de vensters bij elke vraag. In totaal zijn de 20 enquêtevragen gemiddeld 40 maal ingevuld. Daarnaast zijn meer dan 100 schriftelijke reacties binnengekomen. Ook hier dus weer veel betrokkenheid. En interessante ideeën.
Lees meer
Grote opkomst bewonersavonden 11 en 13 april
Rond 150 bewoners, ondernemers en raadsleden zijn in gesprek gegaan over de vitaliteit van Leusden na 2025 op twee bijeenkomsten in De Korf in Leusden en Ons Gebouw in Achterveld. We hoorden veel eensgezindheid over de kracht van het groen en de rust in het woonklimaat van Leusden.
Lees meer
Meer dan 500 gesprekken in de camper
Heeft u de camper al zien staan in Leusden? Tien dagen lang hebben de medewerkers van Keppelmedia interviews afgenomen. Naast standpunten over de toekomstige ontwikkeling van Leusden hoorden we allerlei persoonlijke verhalen
Lees meer
 Inwoners over groei van Leusden
Van 7 tot en met 21 april kunt u de camper van Keppelmedia in Leusden tegenkomen. Vanuit de camper kunt u de vraag verwachten waarom Leusden wel of niet zou moeten groeien na 2025? Bekijkt u deze korte video voor een korte impressie van deze interviews in centrum De Hamershof.
Lees meer
De Kwestie: meer of minder woningbouw in Leusden? (RTV)
LEUSDEN - Worden er over acht jaar nog woningen gebouwd in Leusden of is het dorp dan af en komt er nooit meer een huis bij? Dat wil de gemeente Leusden weten van haar inwoners. De Kwestie neemt deze week alvast een voorproefje op die vraag. Wat is er aan de hand? Tot 2025 worden er nog rond de 1000 woningen gebouwd in Leusden. Voor daarna zijn er geen plannen voor nieuwe huizen. En dat terwijl er wel een behoorlijke bevolkingsgroei wordt verwacht in dit deel van Nederland. De gemeente gaat daarom aan de bevolking vragen wat er na 2025 mo...
Lees meer
Aanbevelingen Jeugdgemeenteraad.
Naar aanleiding van de eerdere succesvolle jaren van de jeugdgemeenteraad als adviesorgaan van de gemeenteraad is in november 2016 een nieuwe jeugdgemeenteraad geïnstalleerd. Deze bestaat uit 20 kinderen van groep 7 en 8 van 10 Leusdense basisscholen. Dit jaar denken ze na over “Leusden in 2035”. Door samen het honingraatspel te doen werden de jeugdraadsleden bewust van de maatschappelijke trends die nu spelen en die verwacht worden in de toekomst. Met die kennis zijn zij samen, en met behulp van de achterban (de klas), aan de slag gegaan ...
Lees meer
Waar gaat de camper allemaal naar toe?
Van vrijdag 7 april tot en met 21 april rijdt in de gemeente Leusden een camper rond om aandacht te vragen voor de brede maatschappelijke discussie over de toekomst van Leusden. Bij de camper heeft u de mogelijkheid om uw mening te geven over de toekomst van Leusden. Bekijk hier de data en de locaties van de camper.
Lees meer
Gelijktijdige discussie ‘2030 is nu!’ en de omgevingsvisies (2025) en hoe verder.
De gemeente Leusden voert momenteel gelijktijdig een discussie over de omgevingsvisies (die ongeveer tot 2025 lopen) en over de lange termijn onder de noemer ‘2030 is nu!’.

Hoe zat het ook alweer met de verschillende visies?
De gemeente Leusden startte begin vorig jaar met het maken van nieuwe visies voor haar grondgebied. Een visie voor de kernen Leusden en Achterveld en een visie voor het buitengebied. Wij hebben uw actieve inbreng gevraagd en honderden vraagstukken opgehaald. Tijdens de gebiedsconferentie...
Lees meer
Hoe vitaal is Leusden in 2025?
Tot 2025 worden nog ongeveer 1.000 woningen in Leusden gebouwd. De verwachting is dat er in 2025 ongeveer evenveel inwoners zijn als nu. Het aantal ouderen is daarbij flink gegroeid, maar er zijn naar schatting wel 400 gezinnen minder. Dat betekent ook dat het aantal basisschoolleerlingen met ruim een tiende zal afnemen en dat het aantal winkels iets zal afnemen. Om een inschatting te kunnen maken van hoe de nabije toekomst eruitziet, hebben we een korte beschrijving gemaakt van een aantal trends en ontwikkelingen die nu spelen en enkele cijfe...
Lees meer
Enkele uitkomsten van de gebiedsconferentie omgevingsvisie Leusden 26 juni 2016
Doel van de gebiedsconferentie op 26 juni was het bedenken van zoveel mogelijk oplossingen bij de vraagstukken, die we in de eerste fase van de omgevingsvisie hebben opgehaald. Op hoofdlijnen leverde dit het volgende op.
Lees meer
Overzicht vraagstukken uit de interviews, de ambtelijke werksessie en de werkplaatsen voor bewoners 31 mei 2016
In deze memo vindt u een overzicht van de thema’s waar de vraagstukken over gaan. De vraagstukken komen uit de interviews, de ambtelijke werksessies en de werkplaatsen voor de bewoners. De gemeente Leusden is gestart met het maken van twee omgevingsvisies, één voor het buitengebied van de gemeente (visie buitengebied) en één voor de bebouwde kommen Achterveld en Leusden (visie stedelijk gebied). We willen visies maken vanuit de vragen die in onze lokale samenleving spelen. We denken dat onze visies zo het meest relevant worden, want u bent...
Lees meer