Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Raadsvoorstel (met bijlagen) over de toekomst van Leusden

Raadsvoorstel (met bijlagen) over de toekomst van Leusden

In het voorstel staat een aantal strategische keuzes voor de omgevingsvisies voor het stedelijk- en het buitengebied. Keuzes die uitnodigen tot meer dynamiek door meer ruimte te bieden aan ontwikkelingen die de ruimtelijke kwaliteit versterken. Dit raakt bijvoorbeeld de thema’s bedrijvigheid, landschap, natuur, recreatie, landbouw, energie en voorzieningen. De keuzes voor de omgevingsvisies worden in de tweede helft van dit jaar nog verder uitgewerkt.  

Rode draad in het voorstel is te kiezen voor een beheerste groei van Leusden na 2025 met circa 50 woningen per jaar. De ruimte hiervoor wordt eerst binnen de rode contouren gezocht. Door gebrek aan ruimte zal het grootste deel van deze opgave (totaal 750 woningen over de periode 2025-2040) naar verwachting in het buitengebied worden gebouwd. Deze uitkomst bepaalt ook de zienswijze van Leusden op de Regionale Ruimtelijke Visie Regio Amersfoort. Het gehele raadsvoorstel vindt u hieronder.

|