Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Veel vragen over de regionale visie tijdens toelichting college

Veel vragen over de regionale visie tijdens toelichting college

Op 14 juni jl. heeft het college haar voorstel voor de toekomst van Leusden gepresenteerd aan bewoners en raadsleden. Kern van het voorstel van het college is te kiezen voor beheerste groei na 2025. Veel vragen gingen over de verhouding tussen de gemeentelijke keuzes en de regionale ruimtelijke visie. Hierin maakt Leusden met andere gemeenten in de regio afspraken over de woningbouw op lange termijn. Het college gaf aan dat besluiten van de gemeenteraad leidend zijn in het aantal woningen dat gebouwd wordt. Daarnaast is er door bewoners zowel een pleidooi gehouden om geen woningen in het buitengebied te bouwen als voor het voorstel van het college om dit voor een deel van de opgave wel mogelijk te maken met de door het college voorgestelde groene ontwikkelstrategie.

Hieronder kunt u de presentatie inzien die het college aan de raadsleden en bewoners heeft gepresenteerd. Het eerste deel van de presentatie bestaat uit een samenvatting van de consultatie. Het tweede deel betreft de strategische keuzes van het college.

|

Bijlage

  1. presentatie RAAD 14 juni 2017 internet.pdf 16-6-2017 12:15:11