Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Gemeenteraad unaniem akkoord over toekomst van Leusden

Gemeenteraad unaniem akkoord over toekomst van Leusden

De gemeenteraad heeft op 5 juli keuzes voor de toekomst van Leusden gemaakt. Leusden zet in op een beheerste groei van het aantal woningen na 2025, zo’n 50 woningen per jaar voor de eigen woningbehoefte. Over een periode van 15 jaar (2025-2040) betekent dat 750 extra woningen. Door de keuze voor behoud van het dorpse karakter en het stedelijk groen zal een aanzienlijk deel van deze woningen in het buitengebied landen. Over mogelijke woningbouwlocaties in het buitengebied beslissen toekomstige gemeenteraden. De uitkomsten van een internetdiscussie, twee bijeenkomsten en ruim 500 interviews met de samenleving dit voorjaar waren bepalend voor de keuzes van de raad. Voor nadere informatie over de behandeling van het raadsvoorstel op 5 juli verwijzen wij u naar de website van de gemeente Leusden. Er werd o.a. ingesproken door twee organisaties en een inwoner.

Omgevingsvisies

Naast keuzes over de groei van Leusden heeft de raad ook meerdere keuzes voor de omgevingsvisies voor het stedelijk en buitengebied gemaakt voor de periode tot 2025. Bijvoorbeeld om meer functiemenging van de gebouwde omgeving mogelijk te maken voor meer dynamiek en om het groen te sparen (door menging minder uitbreiding nodig), onderzoek te doen naar de haalbaarheid van windmolens en/of zonneweides, meer ruimte te bieden voor functies die de vitaliteit van het buitengebied en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit dienen, duurzame mobiliteit te bevorderen, het binnenstedelijk groen een hogere maatschappelijke betekenis te laten vervullen (bijvoorbeeld voor onze gezondheid) en het versterken van de band tussen stad en platteland. Meer hierover vindt u in de notitie “een dynamisch dorp in een dynamische regio”

Krachtbijeenkomsten

Het college gaat de komende tijd aan de slag met het uitwerken van de keuzes die voor de omgevingsvisies voor het stedelijk en buitengebied zijn gemaakt.

Het college bedankt alle betrokken inwoners, ondernemers en organisaties die de afgelopen periode hun bijdrage hebben geleverd. Het college hoopt dat de samenleving ook meedoet aan de krachtbijeenkomsten in oktober/november. Die gaan over de uitvoering van de visies in wording en wie daarbij welke rol kan en wil vervullen. Rond de jaarwisseling zal de raad de uitgewerkte visies behandelen.

|