Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Gelijktijdige discussie ‘2030 is nu!’ en de omgevingsvisies (2025) en hoe verder.

Gelijktijdige discussie ‘2030 is nu!’ en de omgevingsvisies (2025) en hoe verder.

Gelijktijdige discussie ‘2030 is nu!’ en de omgevingsvisies (2025)
De gemeente Leusden voert momenteel gelijktijdig een discussie over de omgevingsvisies (die ongeveer tot 2025 lopen) en over de lange termijn onder de noemer ‘2030 is nu!’

Hoe zat het ook alweer met de verschillende visies?
De gemeente Leusden startte begin vorig jaar met het maken van nieuwe visies voor haar grondgebied. Een visie voor de kernen Leusden en Achterveld en een visie voor het buitengebied. Wij hebben uw actieve inbreng gevraagd en honderden vraagstukken opgehaald. Tijdens de gebiedsconferentie in juni 2016 zijn mogelijke oplossingen besproken. De discussie hierover zou toen via internet verder gaan.

In oktober 2016 werd deze internetconsultatie uitgesteld. De raad besloot een discussie met de samenleving te gaan voeren over de vraag: ‘is groei van Leusden na 2025 nodig om krachtig en vitaal te blijven?’ Deze discussie raakt direct aan de inhoud van de visieontwikkeling en we konden dus niet zomaar doorgaan met de internetconsultatie. Het is nu duidelijk hoe we de discussie met de samenleving over mogelijke groei van Leusden samen met de verdere visieontwikkeling oppakken.

Waar gaat de discussie ‘2030 is nu!’ over?

Tot 2025 bouwen we nog  circa 1000 woningen. Daarna zijn er geen plannen meer voor nieuwbouw. We moeten er dus over nadenken hoe we Leusden inrichten als er geen groei meer is. Of willen we toch groeien om vitaal en krachtig te blijven?

Binnen de Regio Amersfoort ligt de opgave om 12.000 woningen in de regio te bouwen na 2025. Is dit een kans voor Leusden of juist niet? Ook die vraag willen wij graag beantwoorden en daarmee actief onze inbreng leveren in de visie van de Regio.

Om dit gesprek te kunnen voeren hebben we vier scenario’s opgesteld. U komt deze tegen in de internetconsultatie.

Hoe kunt u deelnemen?
U kunt op drie manieren deelnemen aan de discussie over de langere termijn: ‘2030 is nu!’:

1.    Via deze internetsite: toekomstleusden.nl
Van vrijdag 7 april tot en met zondag 7 mei kunt u via de site toekomstleusden.nl uw argumenten voor en tegen de verschillende groeiscenario’s geven en in discussie gaan met andere Leusdenaren. Daar kunnen interessante discussies uit ontstaan die wij graag volgen. Daarnaast kunt u op de website uw mening geven over thema’s uit de omgevingsvisie. Daar waar we vorig jaar zijn gestopt, kunt u nu uw mening geven over ieder thema dat uw interesse heeft. Dat loopt uiteen van bedrijvigheid, landschap, recreatie en landbouw tot bijvoorbeeld opwekken duurzame energie.

2.    Via de bijeenkomsten op 11 en 13 april
Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de voor en tegens van de scenario’s. Ook de raadsleden doen hieraan mee. Wij zijn op zoek naar de argumenten voor en de argumenten tegen de scenario’s. Het gaat ons dus niet om het aantal voor- of tegenstanders.

3.    Via interviews op straat
Wij willen ook graag de stem horen van de mensen die we niet bereiken via de website en bijeenkomsten. Met een opvallende ‘2030 is nu’ camper bezoeken interviewers meerdere locaties in Leusden, waaronder de winkelcentra, om daar over de scenario’s in gesprek te gaan met inwoners/ondernemers.

Wat doen we met de uitkomsten van de lange termijndiscussie ‘2030 is nu!?
De uitkomsten via internet, de bijeenkomsten en de interviews op straat worden op 16 mei teruggekoppeld aan de raad, de samenleving is welkom tijdens deze bijeenkomst. Rekening houdend met deze uitkomsten komt het college van B&W tot een voorstel voor de lange termijn aan de Raad. Dit voorstel presenteert het college van B&W op 14 juni aan inwoners, bedrijven, organisaties en de raad. Alle inwoners kunnen dit voorstel ook inzien op de site toekomstleusden.nl. Op 22 juni kan iedereen die wil nog inspreken tijdens een vergadering (informatieronde) van de raad in het gemeentehuis. Het streven is de raad op 5 juli een besluit te laten nemen. Dat besluit geeft de regiogemeenten duidelijkheid over onze opvatting over woningbouw in Leusden.

En hoe gaat het verder met de omgevingsvisies?

De uitkomsten van het internet worden op 16 mei teruggekoppeld aan de raad. De samenleving is welkom tijdens deze bijeenkomst. Rekening houdend met deze uitkomsten komt het college van B&W tot een voorstel aan de Raad met keuzes over verschillende thema’s van de omgevingsvisies. Dit voorstel presenteert het college van B&W op 14 juni tijdens een bijeenkomst aan inwoners, bedrijven, organisaties en de raad. Alle inwoners kunnen dit voorstel ook inzien op de site toekomstleusden.nl. Op 22 juni kan iedereen die wil nog inspreken tijdens een vergadering (informatieronde) van de raad in het gemeentehuis. Op basis van deze keuzes én het besluit over de toekomst van Leusden kunnen wij gericht verder met het uitwerken van de omgevingsvisies. In het najaar organiseren we als slotstuk van de visievorming ‘krachtbijeenkomsten’. Daarin kan iedereen die een actieve invulling wil geven aan een thema uit de omgevingsvisie meedenken over de uitvoering. De raad zal naar verwachting eind van dit jaar de omgevingsvisies vaststellen.

|