Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Enkele uitkomsten van de gebiedsconferentie omgevingsvisie Leusden 26 juni 2016

Enkele uitkomsten van de gebiedsconferentie omgevingsvisie Leusden 26 juni 2016

Doel van de gebiedsconferentie op 26 juni was het  bedenken van zoveel mogelijk oplossingen bij de vraagstukken, die we in de eerste fase van de omgevingsvisie hebben opgehaald. Op hoofdlijnen leverde dit het volgende op. 

1 Hamershof als ‘hart’ van het dorp

Tijdens de gebiedsconferentie zijn diverse ideeën geopperd om van de Hamershof een ‘hart’ te maken. Het gaat om meer levendigheid, ook op tijdstippen buiten de winkelopeningstijden, en een veel sterkere ‘smoel’ van de Hamershof naar buiten. De Hamershof is nu namelijk te veel naar binnen gekeerd. Kansen zijn het theater en de sporthal want die trekken veel mensen en liggen aan de van der Postlaan. Een idee voor de aanleg van een ‘wintertuin’ werd op de gebiedsconferentie enthousiast ontvangen.

 

2 Naar een vraaggerichte woningbouw

Tijdens de gebiedsconferentie zijn meerdere ideeën bedacht om vraaggericht te bouwen, bijvoorbeeld door meer zelfbouwprojecten, het bouwen van flexibele, aanpasbare woningen of meer wijken met een concept neer te zetten, zoals ook met de eurowoningen ooit is gebeurd. Met het gestelde doel wordt gepoogd om de woningmarkt minder aanbodgericht te maken.

 

3 Samenhang in de historische lijn Hamersveldseweg

Tijdens de gebiedsconferentie is geconcludeerd dat meer (stedenbouwkundige) samenhang goed is voor de identiteit van Leusden. Naast het belang om monumenten te beschermen is er behoefte om ook te kijken naar de context waarin dit erfgoed staat (b.v. het erf en de weg). Als voorbeeld is gekeken naar de Hamersveldseweg. Om samenhang te creëren zijn meerdere strategieën bedacht, zoals het aanpakken van de inrichting van de weg, de gebouwen langs de weg of het toelaten van een grotere variëteit aan functies. Een deel van de aanwezigen zien veel in een collectieve aanpak van de eigenaren langs deze weg.

 

4 Groei in de nieuwe economie

Veel mensen op de gebiedsconferentie zijn het ermee eens dat de groei en doorontwikkeling van de economie voor een groot deel van de ‘nieuwe economie’ moet komen. Een economie die innovatief is en vanuit de samenleving ontstaat. De nieuwe banen zullen niet in traditionele dienstverlening ontstaan want door provinciaal beleid zullen er geen nieuwe kantoren in Leusden komen. Er zijn verschillende strategieën benoemd tijdens de gebiedsconferentie, zoals het maken van broedplaatsen voor (kleinschalige) nieuwe bedrijvigheid, meer menging van werkplekken in woongebieden en zorgen voor (nieuwe) netwerken tussen bedrijven.

 

5 Versterken ontmoetingen voor ‘kracht’ in de samenleving

Tijdens de gebiedsconferentie is gesteld dat ontmoetingen van groot belang zijn om mensen meer zelfredzaam te maken. Er zijn meerdere strategieën bedacht waarmee voorzieningen op lange termijn zoveel mogelijk (sociale) ‘kracht’ kunnen ontwikkelen. Een van de ideeën was om sportvoorzieningen meer vrijheid te geven voorzieningen te realiseren. Ook werd gepleit voor flexibele plekken, van waaruit initiatieven in wijken en buurten kunnen ontstaan.

 

6 Economische richting van de landbouw

De melkveehouderij wordt door velen als de belangrijkste drager van het buitengebied in Leusden gezien. Hiertoe zal de landbouw zich echter moeten blijven ontwikkelen. In hoofdlijnen gebeurt dit door een keuze tussen of een combinatie van schaalvergroting, opbrengstverhoging en nevenactiviteiten. De aanwezige agrariërs wezen er op dat schaalvergroting essentieel is voor het behouden van een centrale rol van de melkveehouderij in het buitengebied van Leusden.

 

7 Multifunctioneel en recreatief platteland

Het aantal agrarische bedrijven zal blijven afnemen en dat geeft ruimte voor en vragen naar nieuwe invulling van erven. Er zijn in de bijeenkomsten voor deze omgevingsvisie veel vragen gesteld over de recreatieve kansen van het buitengebied, zowel wat betreft de routestructuur, het medegebruik van het landelijk gebied en plattelandsbeleving. In hoofdlijnen zien deelnemers van de gebiedsconferentie allerlei mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen mits passend bij de kwaliteiten van het landschap.

 

8 Ruime hergebruiksmogelijkheden vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing

Deelnemers aan de gebiedsconferentie zien hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing als een kans voor levendigheid en nieuwe economie in Leusden. Bovendien kunnen hiermee investeringen in het landschap worden ‘losgemaakt’. Een goed initiatief mag wat de aanwezigen betreft de huidige bebouwingsoppervlakte gebruiken. Belangrijk is dat een initiatief voldoet aan een lokale behoefte, duurzaam is (geen nieuwe problemen in het buitengebied) en goed geïntegreerd is in de omgeving. Omwonenden moeten betrokken zijn.

 

9 Hessenweg en omgeving

De Hessenweg en omgeving kun je met recht al een multifunctioneel platteland noemen. Veel agrarische percelen zijn al getransformeerd naar bedrijven, diensten, wonen en kleinschalige recreatie. Ook landschappelijk is de Hessenweg interessant. De overgang van de zandrug waarop de Hessenweg en de boerderijen zijn gelegen en het beekdal aan de zuidkant is goed te zien. De noordzijde is juist kleinschaliger met veel bosjes en houtsingels. Tijdens de gebiedsconferentie op 26 juni is besproken om de Hessenweg en omgeving multifunctioneel door te ontwikkelen gecombineerd met investeringen in het landschap.

 

10 Duurzame fiets- en wandelgemeente

De meeste deelnemers aan de gebiedsconferentie vinden Leusden al een echte fiets- en wandelgemeente. Een deel van de aanwezigen vindt dat dit verder versterkt kan worden. Hiertoe zijn enkele strategieën benoemd, zoals meer voorrangssituaties voor fietsers, betere fietspaden of multifunctionele routes en snelfietspaden naar Amersfoort. Een deel van de aanwezigen vindt het echter ook al goed zoals het is.

 

11  Duurzaamheid als handelsmerk

Er is een sterke maatschappelijke basisstroming voor duurzaamheid in Leusden. In de gebiedsconferentie hebben we onderzocht of duurzaamheid ook een handelsmerk van Leusden kan worden zodat het inspirerend kan gaan werken en we een versnelling krijgen in verduurzaming. Hiertoe zijn meerdere voorbeelden bedacht, zoals het oprichten van lokale energie coöperaties, het maken van een duurzaamheidsdashboard, het integreren van zonnecelvelden in het landschap of het sterk bevorderen van het fietsgebruik.

 

12 Selfsupporting Achterveld

Tijdens de gebiedsconferentie was er een levendige discussie over de toekomst van Achterveld. Idee vanuit het dorp is om eigen verantwoordelijkheid voorop te zetten. ‘We moeten af van hulp zoeken, maar zien wat we zelf (en voor elkaar) kunnen doen’. Voor de positie van het centrum zijn meerdere ideeën geopperd, die neerkomen op een centrumontwikkeling over de Hessenweg heen.

 

|