Welkom op de website over de toekomst van Leusden

 

Op deze site vindt u informatie over de visie op de toekomst van Leusden. Nadat bewoners, ondernemers en organisaties in het voorjaar van 2017  via een brede maatschappelijke discussie, in de vorm van twee bijeenkomsten, straatinterviews en deze website, hun mening over de toekomst van Leusden hebben gegeven, zijn we in meerdere stappen tot een tweetal toekomstvisies gekomen. 

Afgelopen zomer heeft de raad op basis van de brede maatschappelijke discussie al beslist dat Leusden ‘beperkt’ verder wil groeien met zo’n 50 woningen per jaar en de raad heeft een aantal strategische keuzen gemaakt die de koers van de twee visies bepalen. In het najaar hebben we de omgevingsvisie voor het buitengebied en de omgevingsvisie voor de bebouwde kommen van Leusden en Achterveld opgesteld. 

Het college heeft beide omgevingsvisies  19 december j.l. goedgekeurd. Na de presentatie van de visies aan de samenleving op 16 januari aanstaande, kan iedereen die wil nog inspreken op donderdag 18 januari tijdens een vergadering (informatieronde) van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Nadat de raad op 1 februari  de visies heeft vastgesteld , start de gemeente met het organiseren van zogenaamde  ‘krachtbijeenkomsten”. Deze bijeenkomsten gaan over de uitvoering van de visies en wie welke rol hierin kan en wil vervullen. Houdt u voor verdere informatie over de krachtbijeenkomsten deze website in de gaten.

 

Overzicht vraagstukken uit de interviews, de ambtelijke werksessie en de werkplaatsen voor bewoners 31 mei 2016

Overzicht vraagstukken uit de interviews, de ambtelijke werksessie en de werkplaatsen voor bewoners 31 mei 2016

Inleiding

 

In deze memo vindt u een overzicht van de thema’s waar de vraagstukken over gaan. De vraagstukken komen uit de interviews, de ambtelijke werksessies en de werkplaatsen voor de bewoners.

 

De gemeente Leusden is gestart met het maken van twee omgevingsvisies, één voor het buitengebied van de gemeente (visie buitengebied) en één voor de bebouwde kommen Achterveld en Leusden (visie stedelijk gebied). We willen visies maken vanuit de vragen die in onze lokale samenleving spelen. We denken dat onze visies zo het meest relevant worden, want u bent als inwoner of ondernemer deel van die veranderende samenleving. Om achter die vragen te komen, hebben we bewoners en ondernemers uitgenodigd voor een aantal bijeenkomsten (interviews en werkplaatsen). We hebben in totaal bijna 600 vraagstukken opgehaald. 

 

Beleid en regelgeving

Op het vlak van beleid zijn er meerdere vraagstukken genoemd over het vereenvoudigen van regels en een betere aansluiting van regels op de doelen van het beleid. Deze vraagstukken hebben te maken met deregulering, durven loslaten en samenwerking en zijn met meerdere voorbeelden geduid (recreatie, VAB). Daarnaast gaan er ook vragen over de insteek van de omgevingsvisie en de rol van de gemeente bij een terugtrekkende overheid.

 

Burgerkracht

Burgerkracht heeft veel aandacht gekregen. Niemand twijfelt over het nut en de noodzaak van burgerkracht, maar er zijn wel vraagstukken over hoe het effectiever kan. Belangrijk is de rol van de overheid blijkt uit de gesprekken. Hoe kan de overheid burgers uitdagen, informeren en faciliteren? Hoe voorkom je dat regels in de weg gaan staan? Mogen we soms ongelukken accepteren? Veel vraagstukken gaan over communicatie en samenwerking, zowel tussen overheid en samenleving als tussen bedrijven onderling. Tenslotte ligt er een belangrijke bal bij de burgers zelf, hoe willen zij zich organiseren?

 

Identiteit

De vraagstukken gaan grotendeels over hoe Leusden zich als gemeente naar buiten moet profileren. De identiteit wordt als belangrijk beschouwd voor het aantrekken van bewoners en recreanten. Op hoofdlijnen zijn er vraagstukken benoemd ten aanzien van wat die identiteit dan kan zijn (groen?), wat het kan worden (specifieke woontypes, gezondheid?) en wat je ermee kunt (zelfstandigheid, meer dynamiek).

 

Duurzaamheid

Een heel aantal vraagstukken gaan over de fysieke duurzaamheid van Leusden. Zo werd het vraagstuk of Leusden energieneutraal kon worden genoemd, maar er werden ook specifieke zaken ingebracht (hoe om te gaan met windenergie, zonnevelden, biomassa). Daarnaast zijn er veel vraagstukken over de klimaatverandering, hoe kan de gemeente hierop inspelen en goed mee omgaan? De omgevingsvisie zal open moeten staan voor innovatieve en duurzame initiatieven.

 

Cultuurhistorie

De meeste vraagstukken gaan over het behouden en versterken van de cultuurhistorische elementen in de gemeente Leusden; er zou hier meer aandacht voor mogen komen. Daarnaast zijn er ook verschillende vragen over hoe je dit dan kunt behouden en hoe houd je dit levendig en herkenbaar?

 

Stad-land

Een klein aantal vraagstukken gaat specifiek over de stad-land relatie. Hoe kan deze relatie worden verbeterd en hoe houden we deze (nu vaak) waardevolle en hoog gewaardeerde randen als overgang van stad naar land?

 

Landbouw

Vraagstukken ten aanzien van de landbouw worden bijzonder sterk in relatie gebracht tot de ontwikkeling van het platteland als geheel. Meer sectoraal zijn er vraagstukken ten aanzien van de schaal en de beschikbaarheid van voldoende grond voor de melkveehouderij. De meeste vraagstukken blijven dicht bij de huidige vorm van landbouw, de melkveehouderij. Er zijn ook meerdere vraagstukken ingediend over streekproducten; die zijn vaak als kans genoemd.

 

Recreatie

Het is opvallend hoeveel vraagstukken ten aanzien van recreatie zijn ingediend. Hier wordt veel aandacht voor gevraagd. Meest opvallend is het aantal vraagstukken ten aanzien van het verbeteren van de routestructuur en de rol die het buitengebied kan vervullen als uitloop- en routegebonden recreatiegebied. Meer in algemene zin wordt gevraagd hoe Leusden zich recreatief beter op de kaart kan zetten (komt ook terug bij identiteit). Gekoppeld daaraan wordt gevraagd hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. Er wordt ook regelmatig geconstateerd dat er een behoefte is aan nieuwe leisure achtige activiteiten. Ook horeca komt aan bod. Enerzijds is er behoefte aan nieuwe plekken, anderzijds speelt het vraagstuk van concurrentie met horeca in de kern. De toegenomen recreatiedruk levert op zichzelf ook vraagstukken op: hoe leiden we die druk in goede banen? Een deel van de vraagstukken gaat tenslotte over specifieke plekken of routes (Valleikanaal, De Schammer, Leusderheide, Den Treek), vanwege een te hoge druk of extra kansen.

 

Groen en landschap

Groen en natuur kent relatief weinig vraagstukken. Leusden wordt als bijzonder groen ervaren en men is daar tevreden over. Veel mensen voelen zich er ook bij betrokken. Het is daarom ook niet opmerkelijk dat er naar voren komt uit de vraagstukken dat het groen behouden moet worden en hoe dit gedaan kan worden. Zo spraken we ook een inwoner van het buitengebied die op eigen initiatief en samen met het waterschap heeft bijgedragen aan beekontwikkeling. De genoemde vraagstukken gaan over hoe het nog beter en toegankelijker kan (Leusderheide, EHS algemeen en het groen in de bebouwde kom).

 

Demografie

Vraagstukken ten aanzien van demografie vielen grofweg in twee groepen uiteen. In de eerste plaats werd de vraag gesteld of de bevolkingssamenstelling in Leusden niet te eenzijdig is en of daar iets aan te doen is (b.v. via het identiteitsspoor). De meeste vraagstukken gingen echter over het opvangen van de vergrijzing (en de ontgroening) en de betekenis daarvan voor het sociale leven, de voorzieningen, het woningaanbod en de inrichting van de woonomgeving.

 

Zorg en welzijn

Binnen dit thema zit het aspect gezondheid, maar ook zorg, onderwijs, sport en het sociale domein. Over dit thema zijn veel vragen binnengekomen. Hieruit blijkt dat er veel aandacht is voor gezondheid en hoe dit nog meer verbeterd kan worden. Het zou zelfs bij kunnen dragen aan de identiteit van Leusden. Er zijn ook veel vragen over de zorg; hoe kunnen we de groeiende groep ouderen voorzien in behoeften en zorg. Er worden bij deze vraagstukken veel relaties gelegd met de thema’s sport, voorzieningen, duurzaamheid en de leefbaarheid van Leusden.

 

Economie

Er zijn veel vraagstukken benoemd op economisch vlak. Veel mensen vinden dat het tijd wordt om over nieuwe trends na te denken, zoals functiecombinaties (zoals wonen en werken), het toegenomen internetgebruik en de toename aan ZZP'ers. Veel vraagstukken gaan over de wijze waarop de nieuwe economie (verder) vorm kan krijgen. Een tweede type vraagstukken gaat over identiteit. De bedrijvigheid voelt voor als een losse verzameling van flinke bedrijven aan de snelweg. In tegenstelling hierop zijn er ook een aantal vragen gesteld over hoe om gegaan moet worden met de leegstand. Hoe brengen we de lokale economie verder?

 

Leefbaar Achterveld

Het valt op dat de Achtervelders trots zijn op de ligging, de bereikbaarheid, de sociale cohesie en een aantal bijzondere voorzieningen/winkels in het dorp. Tegelijk zijn er duidelijke vraagstukken voor de toekomst. Deels hebben deze te maken met de verwachte bevolkingsontwikkeling (vergrijzing) of andere zorgen (verkeer), maar ook met kansen voor de kwaliteiten (meer recreatie/ommetjes) en nieuwe ontwikkelingen in het dorp (dorps wonen?) en het leefbaar houden van het dorp.

 

Verkeer

Ten aanzien van verkeer valt op dat er nauwelijks vraagstukken spelen in de hoofdkern Leusden. Voor het buitengebied en Achterveld ligt dat iets anders. Daar zijn specifieke verkeersproblemen, drukke punten en het ontbreken van openbaar vervoer als vraagstukken naar voren gekomen.

 

Wonen

De woonvraag is vaak aan bod gekomen in relatie tot andere thema's. Bijvoorbeeld in relatie tot demografie. Hoe kunnen we voldoende ouderenwoningen realiseren (i.v.m. de vergrijzing), starterswoningen (in verband met gewenste gemengde samenstelling bevolking) of in relatie tot identiteit. Kunnen we met een betere identiteit van woongebieden nieuwe bewoners aantrekken? Een derde type vraagstuk ging over de woningmarkt zelf hoe deze beter aangesloten kan worden op de vraag.

 

Voorzieningen

Vraagstukken ten aanzien van voorzieningen vallen uiteen in drie type vraagstukken. In de eerste plaats worden veel vragen gesteld ten aanzien van de zorg, die als gevolg van beleid en de groeiende groep ouderen sterk zal veranderen. Daar zitten zowel functionele vraagstukken als organisatorische vraagstukken aan vast. Duidelijk is dat zowel het niveau van de gemeente als de wijk hierin relevant zijn en dat op deze schaalniveaus veel nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt. Enkele vraagstukken gaan specifiek over de jeugd, dan wel in combinatie met sportvoorzieningen. Dit kan niet los worden gezien van de vraag of de gemeente invloed wil uitoefenen op de bevolkingssamenstelling in de toekomst. Een derde type vraagstukken gaan over de ‘algemene’ voorzieningen in Leusden; hoe kan het centrum een gezellige plek worden met winkels en horeca.

 

Detailhandel

Veel vraagstukken ten aanzien van detailhandel gaan over de zorg voor een krimpend winkelbestand. Er wordt gewezen op concurrentiepositie van de winkelcentra van Leusden onderling en met omliggende plaatsen als Amersfoort en Barneveld. In relatie daarmee wordt gewezen op het belang van bijzondere winkels, verscheidenheid, vestigingsvoorwaarden (huurprijs) en inrichting om de concurrentiepositie te verbeteren. Internet is hierbij een steeds belangrijker medium.

 

VAB

Een aantal vraagstukken gaan over VAB’s (vrijkomende agrarische bebouwing). De vraag hierbij is voornamelijk wat de mogelijkheden zijn van zo’n VAB (wonen, recreatie) en wat de uitstraling kan zijn met betrekking tot het landschap.

 

Leefbaarheid

Uit de vraagstukken blijkt dat er zorg is voor de leefbaarheid van Leusden en Achterveld. Het betreft de onderwerpen wonen (meer bouwen?), de kwaliteit van de voorzieningen en de leegstand van kantoren.

 

v

v

|